Дружеството е сертифицирано по Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове.
Дружеството разполага и със следните сертификати: